איגוד כללי של סופרים בישראל (ע"ר 58-268811)
מען: ת.ד. 16208 ת"א מיקוד 61163

מטרות העמותה
1. לאגד את הסופרים תושבי ישראל, ללא הבדל לשון כתיבה, דת גזע, או לאום, כדי לעסוק בשיפור מעמדם וזכויותיהם המקצועיות וכדי לעודד ולטפח את הספרות הנכתבת בישראל, לסייע בהתפתחותה ולייצג את הסופרים הכותבים בישראל לשם קידום מעמדם המקצועי והחברתי.
2. להוציא לאור ולפרסם ולהפיץ בישראל ובעולם ספרים, כתבי עת, ועיתונים וכדי לסייע ולתרום להפצתו וקריאתו של הספר הנכתב בישראל, במדינה ובעולם.
3. ליסד חוגים לספרות, סמינריונים וסדנאות ללמד הספרות הנכתבת בישראל ולהפצתה בארץ ובעולם וכן לקיים מפגשים ספרותיים ומפעלים ספרותיים שונים.
4. להציג ולהפיץ את הספרות הנכתבת בישראל, בארץ ובעולם וליסד איגודות של שוחרי הספרות הנכתבת בישראל וחוגי ידידים לאיגוד בארץ ובעולם הכל לשם הפצת הספרות הנכתבת בישראל ולשם עדוד והגברת התמיכה באיגוד ובחבריו.
5. לטפח קשרים עם סופרים ואגודות סופרים בארץ ובעולם.
6. לפעול בעצמו או באמצעות גופים נפרדים שיוקמו ובשתוף של גורמים מקצועיים בארץ ובעולם כדי לייצג את החברים בפני רשויות ממשלתיות, עירוניות, ציבוריות או אחרות במטרה להקל את נטל המסים מעל החברים, ליצור הסדרי מס מיוחדים לסופרים הכותבים בישראל. לעודד תחיקה ראשית וחקיקת משנה בקשר לזכויות הספרות והסופרים וכדי לשפר מעמדם הכספי
והמקצועי של החברים ולסייע להם בכל עניין הקשור לעבודתם המקצועית בפני כל גוף או גורם בישראל ומחוצה לה.
7. לשמור ולטפל בזכויות ובאינטרסים של הסופרים הכותבים בישראל, כולל זכויות היוצרים, טפול וייצוג בפני מו"לים, עורכים, הוצאות ספרים, תיאטראות ובימות שונות, רדיו וטלוויזיה, ופני כל ארגון יציג או אחר שיש לו קשר או מגע עם הסופרים, בכל במטרה לסייע לחברים, לטפח את מעמדם המקצועי ואת רווחתם הכלכלית הן בכלל והן לגבי כל חבר וחבר ולשם כך לשכור ולהעסיק יועצים מקצועיים כרו"ח, עורכי-דין, וכלכלנים שיש ביכולתם לסייע בפעולות אלה.
8. לפעול למען חופש הביטוי והיצירה בכל צורה שהיא ולהתנגד לכל סוג של צנזורה והגבלת חופש הדעה, הכתיבה והיצירה ולשם כך לייצג, במידת הצורך, את החבר הבודד בפני כל מוסד, ארגון או ערכאה משפטית.
9. לשמש הארגון היציג של הסופרים הכותבים בישראל ולבצע כל פעולה חוקית הדרושה במסגרת זו.
10. לעשות ככל יכולת האיגוד למען קידום התרבות במדינת ישראל.
11. נכסי האיגוד והכנסותיו ישמשו למטרותיו בלבד ואין לחלוק רווחים בין חבריו.

סמכויות העמותה (להלן: האיגוד)
א. לקבל לניהולו ולהחזקתו נכסים, שירותים ורכוש, בין בתמורה ובין בלא תמורה.
ב. לרכוש נכסי דניידי ודלא ניידי מכל סוג ומין, לצרכיו של האיגוד וכל מטרה ממטרותיו.
ג. לשלם בעד כל רכוש או זכויות מכל סוג שהם, שנרכשו ע"י האיגוד בין במזומנים, בין לשיעורין ובין בכל צורה שהיא.
ד. לממן כל פעולה שתיעשה ע"י האיגוד לשם קידום מטרתו, לחייב ולגבות כספים מכל אדם וגוף כפי שהאיגוד מוסמך לעשות.
ה. להתקשר בחוזים, בהתחייבויות ובכל דרך שהיא ולהכנס לסידורים עם כל גוף ממשלתי, עירוני, איגוד ציבורי, חברה או אנשים, לשם ביצוע כל פעולה ולשם קידום כל מטרה ממטרות האיגוד. על אף האמור לעיל אין האיגוד רשאי לתת הלוואה לאדם שאינו חבר בו.
ו. ליתן הלוואות לחברי האיגוד בלבד.
ז. להעסיק עובדים ולשכור שירותים לשם קידום כל מטרה ממטרות האיגוד.
ח. לשלם שכר לחבריו המבצעים תפקוד על פי תקנון זה, והכל באישור המוסדות המתאימים של האיגוד.
ט. לעסוק בכל ענין ודבר הכרוכים במישרין או בעקיפין בכל אחת המרות הנ"ל.

מקורות המימון
למימון פעולותיו וקידום מטרותיו יהיה האיגוד רשאי:
א. לקבל הקצבות או השתתפות כספית ממשרדי הממשלה, מהעיריה או מכל גוף ציבורי או פרטי אחר.
ב. לקבל תרומות בכסף וברכוש מכל אדם או גוף, לקבל הלוואה או כל טובת הנאה שהיא לטובת מטרותיו, אם בארץ ואם בחו"ל.
ג. לקבל מימון או אשראי בכל דרך וצורה, אשר אינה עומדת בניגוד לתקנון האיגוד ואשר יש בהן כדי לקדם את מטרותיו.
ד. להשקיע כספי האיגוד ולהפיק מהם כל הכנסה – הכל לתועלת האיגוד ולקידום מטרותיו.

ייצוג האיגוד
ועד האיגוד רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חבריו לחתום בשם האיגוד על מסמכים, שיחייבו ו/או יזכו אותו לבצע בשמו פעולות שבתחום סמכותו.

חברי האיגוד – זכויותיהם וחובותיהם
1. חברי האיגוד הם סופרים תושבי הארץ הכותבים, בכל שפה שהיא, בתחומי השירה, הספורת, ההגות והמסה הספרותית.
2. לאיגוד יתקבלו סופרים בגירים תושבי מדינת ישראל, ללא הבדל לשון כתיבה, דת, מין לאום וגזע, הכל בהתאם לתקנון זה.
3. הסופרים שהצטרפו לאיגוד עד לכנס היסוד, ב-15.6.95 וששמותיהם מופיעים בנספח א' לתקנון זה יהיה חברי האיגוד, ללא צורך בקבלה על ידי ועדת קבלה או ע"י הועד.
4. כל תושב ישראל שפרסם ברבים ספר בדפוס בשטח השירה, הסיפורת, המחזה, ההגות והמסה רשאי להגיש בקשה להתקבל כחבר באיגוד. על הבקשה להיות מלווה בהעתקי פרסומיו, בצירוף המלצת שניים מחברי הועד לאחר שניתנה להם שהות לעיין בפרסומים המוגשים.
5. ועד העמותה יהיה רשאי להחליט על קבלת מי שהגיש בקשה להתקבל כחבר ובלבד שעמד בתנאים המקדימים כאמור בסעיף 4 לעיל או לסרב לקבלו. בקשר לכל מועמד הכותב בלשון שאינה מוכרת לרוב חברי הועד יהיה הועד רשאי להעזר לצורך החלטה זו בחוות דעת חיצונית שיזמין. החלטה לקבל חבר כאמור תתקבל ברוב של חברי הועד הנוכחים באותה ישיבה. החלטה מלסרב לקבל חבר צריכה להתקבל ברוב מבין כל חברי הועד בין אם נכחו בישיבה ובין אם לאו. ניתן לקבל הצבעה על החלטת סירוב כאמור מחברי הועד גם בכתב. החלטת הועד לסרב ולקבל חבר תהא סופית וניתנת לערעור על-ידי המועמד שחברותו סורבה רק בפני ועד חדש, לכשימונה ועד כנ"ל. תוצאות החלטתו של הועד ימסרו למועמד לא יאוחר מתום שבועיים ימים מיום ההחלטה.
6. מועמד שלא התקבל לאיגוד יוכל להגיש מחדש את מועמדותו רק לאחר שיבחר ועד חדש לאיגוד.
7. הועד יהיה רשאי מיוזמתו להחליט על קבלת סופרים נודעים לאיגוד באופן יוצא מן הכלל כחברים גם בלי שיזדקקו להגשת מועמדותם כדין לועד.
8. חבר האיגוד זכאי להשתתף בפעולות האיגוד וליהנות מכל שרותיו, ללא אפליה או זכות יתר, וכן רשאי לבחור ולהיבחר לכל מוסדות האיגוד.
9. ועד האיגוד רשאי להטיל על החברים תשלום דמי חבר כחובה. דמי החבר יקבעו מחדש ע"י כל ועד חדש לפי צרכי האיגוד. דמי החבר לא יפלו מ-150 ₪ לשנה. דמי החבר ישולמו מראש לשנה תמימה, וישמשו תנאי לחברות באיגוד. הועד ידאג להוצאת תעודת חבר מתאימה לכל חבר המעיד על חברותו באיגוד.
10. החברות באיגוד תפקע:
1. במות חבר
2. בפרישתו מן האיגוד.
3. אם פעל, על פי החלטת הועד בכתב, בניגוד למטרות המוצהרות של האיגוד או אם פעולותיו היו מכוונות לגרום נזק לאיגוד. ועד האיגוד לא יחליט על הוצאת חבר כאמור בסעיף זה אלא לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו לפני הועד.
4. אם חדל, באורח קבוע , להיות תושב ישראל.
5. אם לא שילם במשך שנתיים את דמי החבר לאיגוד.

א. האסיפה הכללית
1. המוסד העליון של האיגוד הוא האסיפה הכללית אשר תתכנס אחת לשנה במקום ובמועד שייקבעו על ידי ועד האיגוד. הודעת ועד האיגוד תינתן לכל חבר לפחות עשרים יום מראש, ובה יצוינו היום והשעה, המקום וסדר היום לאסיפה.
2. פעולות האסיפה הכללית:
א. דיון בפעולות ועד האיגוד והמוסדות הנתונים לפיקוחו, אישור התקציב ואישור הדינים והחשבונות הכספיים והאחרים שעל הועד להגיש לדיון באסיפה הכללית.
ב. דיון בדו"ח ועדת הביקורת ואישורו.
ג. בחירת רוה"ח של האיגוד ויועצו המשפטי.
ד. בחירה בועד האיגוד ובועדת ביקורת או ברואה חשבון כגוף מבקר.
ה. דיונים כלליים, בכל עניין הנוגע לתפקודו של האיגוד וקבלת ההחלטות.החלטות האסיפה הכללית יחייבו את ועד האיגוד ואת כל חבריו.
3. האסיפה הכללית לא תיפתח, אם לא נכח לפחות רבע ממספר חברי האיגוד, היה מנין זה בפתיחת האסיפה הכללית, רשאית היא להתחיל בדיוניה ולקבל החלטות אף בפחות ממספר הנוכחים בפתיחה.
4. לא נתכנס המניין האמור בשעה הקבועה, תידחה האסיפה הכללית בחצי שעה, ותתקיים בכל מספר הנוכחים שיהיה, ותהיה מוסמכת לדון ולהחליט בכל הנושאים שנקבעו בסדר היום.
5. האסיפה הכללית תבחר מבין חברי האיגוד הנוכחים באסיפה יושב ראש. יושב הראש ינהל את האסיפה הכללית וידאג לרישום פרטיכל בעצמו או על-ידי אחרים אשר ייחתם על-ידי שני חברי ועד.
6. החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב של המצביעים, אלא אם כן נדרש רוב אחר לקבלתן לפי החוק או לפי תקנון זה, היו הקולות שקולם לא התקבלה ההחלטה.
7. וועד האיגוד רשאי לכנס בכל עת אסיפה כללית שלא מן המניין וכן עליו לעשות זאת לפי דרישה בכתב של ועדת הביקורת או הגוף המבקר, במידה וייבחר כזה, או לפי דרישה בכתב של עשירית מכל חברי האיגוד.

ב. ועד האיגוד
1. ועד האיגוד הוא הרשות העליונה של האיגוד ויכהן מעת היבחרו למשך שלוש שנים עד שהאסיפה הכללית תבחר בועד חדש.
2. הועד ינהל את כל עניני האיגוד וייצגו ויהא מוסמך להחליט בשמו ובמקומו בכל דבר ועניין. הועד יהא מקור הסמכות והפעולה בכל עניני האיגוד, כפוף להחלטות האסיפה הכללית.
3. חברי ועד האיגוד ישמשו בתפקידם שלא על מנת לקבל שכר אלא אם צוין אחרת בתקנון זה. אין האמור לעיל חל על החזרת הוצאות שהוציאו חברי הועד במילוי תפקידם ולשם מילוי תפקיד זה על פי החלטת הועד.
4. הועד קובע את מדיניות הפעולה של האיגוד, מגיש את תקציבו, לאישור האסיפה הכללית, ממונה על הניהול הכספי של האיגוד, על ניהולו האדמיניסטרטיבי ועל הפעלתו היומיומית.
5. הועד יהא חופשי בפעולתו במסגרת סמכויות האיגוד, כפי שהוגדרו בתקנון זה אולם בכפוף להחלטות האסיפה הכללית כפי שיתקבלו מזמן לזמן.
6. מספר חברי הועד יהיה אחד עשר ולא פחות מתשעה. הגיע מספר חברי הועד לפחות מהמספר המינימלי של תשעה חברים מאחר שהתפטר חבר ועד, פוטר, לא הופיע לחמש ישיבות ועד ברציפות או נבצר ממנו להוסיף ולשמש בתפקידו – יהיה הועד רשאי למנות במקומו חבר חדש מבין חברי העמותה שיכהן בתפקידו עד לאסיפה הכללית הבאה.
7. הועד ייבחר באסיפה הכללית אחת לשלוש שנים בבחירות אישיות וחשאיות.
8. הועד יבחר מבין חבריו ברוב קולות יושב ראש וסגני יושב ראש אשר ימלאו את מקום יושב הראש בהעדרו.
9. ועד האיגוד יסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו ואת דרך ניהולן. המניין החוקי לקיום ישיבות הועד יהא רוב חבריו. אולם ישיבות ועד האיגוד תהיינה חוקיות בכל מספר משתתפים, כעבור חצי שעה מהמועד שנקבע לישיבה ובלבד שכל החברים הוזמנו כדין לאותה ישיבה.
10. החלטות ועד האיגוד יתקבלו ברוב קולות המצביעים. היו הקולות שקולים – לא תתקבל ההחלטה. החלטה פה אחד של חברי הועד אפשר שתתקבל גם בכתב, טלפונית, בפקס' באי-מייל או בכל אמצעי אלקטרוני אחר. אין חבר ועד רשאי להעביר את זכות הצבעתו לחבר ועד אחר או למנותו להצביע במקומו. ועד האיגוד ינוהל פרטיכל מישיבותיו והחלטותיו. הפרטיכל יהא פתוח לעיון כל חברי הועד.
11. הועד רשאי למנות הנהלה פעילה מבין חבריו שתפעל בשמו ובמקומו כדי להוציא לפעול את החלטות הועד. סמכויות ההנהלה תקבענה על ידי הועד עפ"י שקול דעתו בדרך כלל או לנושא מסיום. כן רשאי הועד למנות מנהל לאיגוד או מזכיר כללי. המנכ"ל או המזכיר יהיו זכאים לשכר עפ"י החלטת הועד. הועד יהיה רשאי למנות נושאי תפקידים אחרים בשכר שלא מבין חברי האיגוד.
12. הועד יהיה רשאי לשכור שירותים מקצועיים כגון" רו"ח, עורכי דין, ויועצים מקצועיים אחרים ולשלם להם שכר, הכל לקדום מטרות האיגוד.
13. הועד רשאי למנות ועדות משנה מבין חבריו ולהקצות להם סמכויות לפעות בשמו ובמקומו לכל עניין שיקבע על ידי הועד.
14. הועד יהא רשאי להתקשר בחוזים, לקבל התחייבויות כספיות או אחרות בשם האיגוד, לייצג את האיגוד בפני כל גוף, ממשלתי, ציבורי, או אחר, לבוא בכל מגע ומשא עם כל גוף או אדם, ובדרך כלל לייצג את האיגוד ולפעול בשמו ובמקומו בכל דבר ועניין.
15. ועד האיגוד ימנה, אם יידרש לכך, שופטים לפרסים ספרותיים וישלח נציגים לכל מוסד, איגוד, ועידה או כנוס, או מערכת כתב עת, כפי שיראה לנכון מזמן לזמן.
16. לא ישתתף חבר ועד האיגוד בדיונים ובהצבעות בנושאים שלגביהן היו סבורים לפחות מחצית מהנוכחים בישיבה שיש בהשתתפותו משום חשש לניגוד אינטרסים.
17. יו"ר הועד ינהל את ישיבות הועד ויהא רשאי לייצגו ולפעול בשמו ובמקומו, הכל עפ"י הנחיות הועד ובמסגרת החלטותיו.
18. חבר ועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו בהודעה בכתב והתפטרותו תיכנס לתוקף עם קבלת המכתב, ללא צורך באשור הועד או האסיפה. חבר ועד האיגוד יחדל לכהן כחבר הועד אם הוכרז פסול דין או אם פקעה חברותו כאמור בסעיף 10 לפרק זכויות החברים וחובותיהם לתקנון.

ג. ועדת ביקורת או גוף מבקר
1. האסיפה הכללית רשאית לבחור בועדת ביקורת מבין חברי האיגוד ובתנאי שאינם חברי ועד או ברואה חשבון שישמש כגוף מבקר.
2. אם תחליט האסיפה הכללית על בחירת ועדת ביקורת כאמור יהיו מספר חבריה 3 והיא תכהן מעת היבחרה באסיפה הכללית ועד לאסיפה הכללית הבאה.
3. חבר ועדת ביקורת יחדל לכהן בתפקידו אם יתפטר, הוכרז פסול דין או פושט רגל או הורשע בעבירות שיש בהן קלון או אם פקעה חברותו כאמור בסעיף 10 בפרק זכויות החברים וחובותיהם לתקנון זה.
4. התפנה מקומו של חבר ועדת הביקורת. תהא ועדת הביקורת רשאית למנות חבר במקומו מבין חברי העמותה.
5. ועדת הביקורת תסדיר בעצמה את מועד ישיבותיה, ההזמנה להן, המניין הדרוש בהן ודרך ניהולן ותנהל פרטיכל בישיבותיה והחלטותיה. החלטות ועדת הביקורת יתקבלו ברוב קולות ואם היו הקולות שקולים לא תתקבל הצעה. החלטת כל חברי ועדת הביקורת פה אחד יכולה להתקבל גם שלא בישיבה (כגון: בטלפון, פקס' או אמצעי אלקטרוני).
6. תפקידי ועדת הביקורת או רואה החשבון שמונה כגוף המבקר הם: לברר ולבדוק את ענייניה הכספיים של העמותה וכן את חשבונותיה וכן אם החלטות מוסדותיה תואמות את פקודת העמותות, את התקנון ואת עקרונות המנהל הציבורי התקין.
7. הדו"ח השנתי של ועד הביקורת או של רואה החשבון המכהן כגוף מבקר יומצא לועד האיגוד במועד כדי לקבל את הערותיו ו/או הסתייגויותיו של הועד. דו"ח הביקורת של ועדת הביקורת או של רואה החשבון המכהן כגוף מבקר תועבר לעיון האסיפה הכללית בצירוף הערות הועד כאמור.

שונות
א. כל שינוי בתקנון העמותה טעון אישור האסיפה הכללית שיתקבל ברוב קולות של הזכאים להצביע בה.
ב. במקרה של פירוק האיגוד, לא יחולק רכוש האיגוד בין חבריו, אלא יועבר לידי מוסד צבורי אחר, כמשמעות בסעיף 9(ג) לפקודת מס הכנסה, ויבוכר המוסד שמטרותיו זהות או
דומות לאלה של איגוד הסופרים בישראל.