חברים יקרים

במענה לפנייתנו, כתב היועץ המשפטי של האיגוד לשעבר, פרופ' עו"ד אורי ברנשטיין ז"ל, רשימה ובה עצות לסופר הניגש לחתום על חוזה להוצאת ספרו עם הוצאת ספרים.

רשימה זו נשלחת אליכם, כחלק מן השירותים הניתנים על ידי איגוד הסופרים לחבריו, במסגרת "לשכת הסופר". אקווה שתמצאו בה תועלת. כמו כן עומד עו"ד יצחק אפלפלד, היועץ המשפטי הנוכחי, לרשות חברי האיגוד בכל שאלה או הבהרה בנושאים אלה.

בברכה,

ד"ר חיים נגיד, איגוד הסופרים

החוזה נכתב בידי היועץ המשפטי לשעבר של איגוד הסופרים, פרופ' עו"ד אורי ברנדשטיין ז"ל, מן הבולטים במשוררי דור המדינה, שהלך לעולמו ב-28 בינואר 2017

נקודות שראוי לשים אליהן לב בעת חתימה על הסכם הוצאה לאור:

יש להעניק למו"ל זכויות אך ורק להוצאת הספר א) בעברית ב) בדפוס. היינו: יש להגביל את זכויותיו רק לעברית ולא לשפות אחרות.

יש לשמור לכם את כל הזכויות להוצאה במדיה אלקטרונית כלשהי, בתקליטור ובכל צורה אחרת של פירסום שאיננה הוצאת ספר בדפוס. זכויות אלה נשמרות ממילא ללא אזכור מפורש, אם אתם מגבילים את הזכויות שניתנו למו"ל להוצאת ספר בדפוס בלבד , כאמור ובמציאת מו"ל בחו"ל או לסוכנים אחרים.

בהקשר לאותו עניין יש לפעמים והמו"ל מבקש את הזכויות בשפות אחרות ומתנה מראש את חלוקת התמלוגים בין הסופר לבינו במקרה של הוצאה כזו.

מאחר ונדירים המקרים בהם המו"לים דואגים באופן אקטיבי להוצאת הספר בהוצאות ספרים זרות, אין כל סיבה להקנות להם זכות כלשהי בתרגום, חוץ מבמקרה (ומקרים אלה נדירים עוד יותר) בהם המו"ל מתחייב לתרגם על חשבונו את הספר.

אם אתם שומרים לעצמכם בהסכם את זכויות התרגום או יותר נכון מעניקים למו"ל, כאמור, רק זכויות להוצאת הספר בשפה העברית, תמיד פתוחה בפניכם הדרך לפנות למכון לתרגום ספרות עברית, בהצעה שיקבלו את הספר ויעסקו בתרגומו.

התמלוגים המגיעים לכם נעים בין 12-16 אחוז מתקבולי המו"ל (שזה בערך 55% ממחיר הספר בחנות, במכירה רגילה). אחוז התמלוגים ניתן לוויכוח, תלוי כמובן בערכו של הספר המודפס ובהתלהבותו של המו"ל להוציאו.

מכל מקום, יש להקפיד על כך שככל שהמכירות תהיינה גדולות יותר כך יעלה אחוז התמלוגים המשולמים לסופר (למשל, מעל 1,000 עותקים יוספו עוד 2% על התמלוגים הבסיסיים וכו')

מקובל הוא כי מגיעים לכם 10-15 ספרים חינם וזכות לרכוש ספרים נוספים בהנחה של 40% ממחיר המחירון.

יש מו"לים שנוטים לדווח רק פעם בשנה על מכירת הספרים. האידיאלי הוא כמובן פעם ב-3 חודשים. אבל יש לעמוד על-כך בכל מקרה שלפחות פעם ב-6 חודשים יימסר דו"ח וישולמו התמלוגים המגיעים (אחרת המו"ל נהנה מהתמלוגים במשך שנה ואתם מפסידים ריבית).

לרוב מכניס המו"ל סעיף כללי שבו הוא יעסוק ביחסי-הציבור. יש להקפיד על כך שיהיה כתוב במפורש שלפחות 30 ספרים יישלחו לעיתונות, רדיו וטלוויזיה ומבקרים על חשבון ההוצאה, על-פי רשימה שתתואם בין הסופר למו"ל.

בימינו אלה כמעט ולא יימכר ספר, אלא אם כן יפורסם. המו"לים אינם ששים להתחייב לפרסום כלשהו. עם זאת, יש לנסות ולקבל על חשבון המו"ל (או להתחלק במחיר) של לפחות מודעה אחת ב"ספרים" או בעיתון "הארץ" עצמו.

בכל הסכם עם מו"ל כלולה הצהרה שמצהיר הסופר שכל הזכויות לכתב-היד הם בידיו. לפ עמי ם מכילים כתבי-יד (בעיקר – ספרי מחקר וביקורת אבל ייתכן וגם ספרי פרוזה) מובאות או ציטוטים מספרים אחרים. אין להצהיר הצהרה כזו, אלא אם כן פקעו זכויות בעלי המובאות או אם הושגה הסכמה לפרסום המובאה (לרוב המו"ל עוסק בכך) יש להיזהר מאוד מלהכליל מובאות כאלה ללא קבלת זכות מהיוצרים או המתרגמים לעברית, (אם המדובר בטקסט זר). לידיעתכם, זכויות יוצרים על-פי הדין שבתוקף קיימות 75 שנה לאחר מותם של כל המחברים או המתרגמים שאותם אתם מצטטים.

בכל מקרה שיש מובאה כזאת, אפילו כמוטו לספר, יש להפנות את תשומת לב המו"ל לכך ולדאוג שישיג היתר לפרסום.

מן הראוי להכניס סעיף להסכם לפיו מתחייב המו"ל להדפיס מהדורה נוספת של הספר (לפחות 500 עותק) בכל מקרה בו אזלה המהדורה הראשונה במחסניו וזאת תוך קביעת מועד להדפסה זו, (כחודשיים, לכל היותר), מיום שאזלה המהדורה.

תשומת ליבכם מוסבת לכך שאם התקבלה תמיכה כלשהי ממוסד ציבורי, הרי רוב התמיכות הנ"ל מתנות את תשלום הכסף בכך שהסופר לא ישלם שום סכום נוסף עבור הוצאת הספר (כך הדבר לגבי מענקים של מפעל הפיס, קרן רבינוביץ של עיריית תל-אביב וייתכן גם קרנות אחרות) לכן, בכל מקרה שקיבלתם מענק כאמור, יש לברר אם הקרן המעניקה התנתה את מתן הכסף באי-תשלום מצד המחבר ובמקרה כזה אין בשום פנים ואופן להיענות לדרישת המו"ל להוסיף כסף מכיסכם. דעו כי מענקים מסוג זה ניתנים לספר ולסופר, אומנם באמצעות המו"ל – וניתן למצוא מו"ל אחר ולהעביר את המענק אליו על-ידי בקשה מתאימה ופשוטה למוסד המעניק.

בברכת הצלחה!

פרופ' (לספרות) אורי ברנשטיין, עו"ד